• Trần Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0862318632
  • Email:
   tranvantruong@thptlucngan5.edu.vn
 • Lâm Thị Hà Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942253856
  • Email:
   lamhaphuong@thptlucngan5.edu.vn
 • Dương Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0358212870
  • Email:
   duongthilinh@thptlucngan5.edu.vn
 • Nguyễn Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974358102
  • Email:
   nguyenhao@thptlucngan5.edu.vn
 • Dương Ngọc Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395331865
  • Email:
   duongngockien@thptlucngan5.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964882813
  • Email:
   nguyenminhtrang@thptlucngan5.edu.vn
 • Trương Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969016128
  • Email:
   truongthigiang@thptlucngan5.edu.vn
 • Đường Thị Nguyệt Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355406397
  • Email:
   duongnguyetnga@thptlucngan5.edu.vn
 • Lâm Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0356040010
  • Email:
   lamthuhuyen@thptlucngan5.edu.vn
 • Trần Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0359006142
  • Email:
   tranhuyentrang@thptlucngan5.edu.vn
 • Ngô Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966099008
  • Email:
   ngothicuc@thptlucngan5.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977577523
  • Email:
   nguyenthihoai@thptlucngan5.edu.vn
Thông báo
Thời tiết